Regels voor de NOW toch minder nauw?

juni 23 2021

Marco Wolfsen

Onlangs heeft minister Wouter Koolmees kenbaar gemaakt dat er verlichtingen zijn doorgevoerd, die bedoeld zijn om de administratieve (en financiële) lasten voor de definitieve vaststelling van de NOW 3 en 4 te beperken.

De volgende verlichtingen zijn door de minister aangekondigd:
  • De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt niet langer beschouwd als omzet. 
  • Een derdenverklaring is alleen nog nodig als de definitieve subsidie* € 40.000 of meer bedraagt. 
  • Een accountantsverklaring is alleen nog nodig als de definitieve subsidie* € 125.000 of meer bedraagt.

De hoogte van het voorschot doet met betrekking tot genoemde verklaringen niet meer ter zake. Tevens zijn de regels rond deze verklaringen versoepeld. Voor verdere inhoudelijke informatie over deze versoepelingen verwijzen wij u naar uw accountant.

Maatwerk

Andermaal heeft de minister aangegeven dat de NOW een grofmazige regeling is en dat het UWV aanvragen individueel moet beoordelen en ook nadrukkelijk het doel van de regeling in ogenschouw dient te nemen. Er lijkt derhalve veel ruimte voor maatwerk. Zo hebben wij dat in de praktijk ook ervaren doordat tot nu toe al onze bezwaarschriften (uiteindelijk) gegrond zijn verklaard. 

Dit maatwerk geldt ook voor de NOW 1 en 2 waarbij de volgende voorbeelden zijn genoemd als mogelijke situaties voor een bezwaar: 

  • Indien in de referentiemaand de loonsom is ‘vervuild’ door incidentele beloningen (bonussen, gratificaties, eindafrekeningen voor werknemers die reeds uit dienst zijn enz.) waardoor een daling van de loonsom optreedt met als gevolg een aftrek op de subsidie. 
  • Wijzigingen van de rechtsvorm die geen verandering hebben betekend voor de bedrijfsvoering. 
  • Fusies en afsplitsingen binnen een concern. 
  • Opvolgend werkgeverschap. 

Er wordt echter geen zekerheid verschaft dat een bezwaar ook gegrond wordt verklaart. Het UWV zal ieder individueel geval apart beoordelen.

Aanvraag termijn verstreken, wat nu? 

De situatie kan zich ook voorgedaan hebben dat er geen subsidie is aangevraagd doordat men in de veronderstelling was dat er niet voldaan werd aan de voorwaarden, door een reden zoals hiervoor genoemd en dat de aanvraagtermijn is verstreken. In die situaties is het belangrijk alsnog een aanvraag in te dienen. Deze zal uiteraard worden afgewezen, omdat de aanvraagtermijn is verstreken, maar na de afwijzing volgt de mogelijkheid voor een bezwaar. 

Uit bronnen hebben wij begrepen dat het UWV, voor een aanvraag van bijvoorbeeld de NOW 1, een link kan sturen waardoor de aanvraag met het originele formulier kan worden ingediend.  

*Bij de vaststelling van de definitieve subsidie willen wij nog een kanttekening plaatsen. De loonsom waarmee het UWV rekent is niet ‘gewoon’ het sv-loon wat op een loonstaat wordt vermeld.  

Ten eerste dienen daar veelal bedragen uitgefilterd te worden en ten tweede baseert het UWV de berekeningen op gegevens die op een vastgesteld tijdstip in de polisadministratie aanwezig zijn. Indien er bijvoorbeeld na een verloning correcties zijn doorgevoerd dan dient er nagegaan te worden op welk tijdstip deze correcties middels de loonaangifte in de polisadministratie terecht zijn gekomen.

De salarisadministratie betrekken?

Wanneer er twijfel bestaat of er een verklaring moet worden toegevoegd, adviseren wij u of uw accountant dringend contact met ons te zoeken, ter verificatie van de definitieve loonsom waar het UWV mee zal rekenen in het geval wij de salarisadministratie verzorgen. 

Indien u vragen heeft over dit artikel of bijvoorbeeld hulp wenst bij het indienen van een bezwaarschift, dan kunt u ons uiteraard bellen of e-mailen.