Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 De Algemene Voorwaarden van SECUREX NEDERLAND B.V. (Besloten Vennootschap), hierna
“SECUREX” genoemd, zijn van toepassing op de diensten die SECUREX verleent aan de afnemer in
het kader van overeenkomsten die zijn aangegaan tussen de afnemer en SECUREX.

1.2. Behoudens andersluidende bepalingen die uitdrukkelijk zijn aanvaard door SECUREX, zijn
eventuele door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing. Behoudens
andersluidende bepalingen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle toekomstige
bijlagen en andere stukken die deel uit (gaan) maken van de overeenkomst. De onderhavige
algemene voorwaarden vormen samen met de bijzondere voorwaarden van elke overeenkomst die de
partijen bindt (« de Overeenkomst ») genoemd. De afnemer erkent kennis te hebben genomen van
deze algemene en bijzondere voorwaarden en aanvaardt ze in hun geheel.

Artikel 2 – Verplichtingen van de partijen
2.1. SECUREX spant zich ten aanzien van de afnemer ervoor in om de diensten die worden
beschreven in de bijzondere voorwaarden (basisdiensten en, in voorkomend geval, optionele
diensten) volgens het type van overeenkomst dat met de afnemer is aangegaan naar beste kunnen te
verlenen.
Met betrekking tot deze diensten verbindt SECUREX zich ertoe, ten aanzien van de afnemer, in zijn
naam en voor zijn rekening bij de Belastingdienst, en in voorkomend geval bij het UWV, de
administratieve en financiële verrichtingen en formaliteiten uit te voeren met betrekking tot de sociale
en fiscale vragen die voortvloeien uit de tewerkstelling van personeel. In deze context handelt
SECUREX als gevolmachtigde van de afnemer, aan wie hij bijstand en de nodige informatie geeft. De
afnemer aanvaardt dat SECUREX hem de nodige informatie meedeelt langs elektronische weg, met
name via zijn internetsite. In de andere gevallen handelt SECUREX als dienstverlenend bedrijf dat
verbonden is door een overeenkomst van opdracht.
SECUREX verbindt zich ertoe de contractuele diensten te verstrekken in naleving van de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, van de onderhavige algemene voorwaarden, en rekening
houdend met de door de afnemer verstrekte informatie en, in voorkomend geval, zijn instructies.

2.2. De afnemer verbindt zich ertoe zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst na te komen, en in het bijzonder zijn financiële verplichtingen die worden bedoeld in artikel 4. De afnemer verbindt zich ertoe SECUREX binnen de opgelegde termijnen alle informatie te bezorgen die nodig of nuttig is voor
de uitvoering van haar verplichtingen, met behulp van een elektronische gegevensdrager die ter
beschikking wordt gesteld van de afnemer of elke andere gegevensdrager die wordt aanvaard door
SECUREX. Het gebruik van niet-elektronische gegevensdragers voor communicatie kan bijkomende
kosten meebrengen die ten laste zijn van de afnemer zullen worden gebracht.

Artikel 3 – Volmachten
3.1. De afnemer geeft SECUREX volmacht om de formaliteiten die worden bedoeld onder artikel 2.1
ten aanzien van de Belastingdienst, en in voorkomend geval het UWV, te vervullen.

3.2. De afnemer machtigt SECUREX om, ten behoeve van de afnemer, zijn boekhouder, accountant
of revisor alle boekhoudkundige, financiële of fiscale gegevens en informatie te bezorgen. Indien
nodig geeft de afnemer een bijzondere volmacht aan SECUREX om hem te vertegenwoordigen en/of
de overdracht van informatie of gegevens aan derden te garanderen (werknemers van de afnemer,
private of publieke organisaties, …).

3.3. In het geval de afnemer een in het buitenland gevestigde onderneming is met personeel in
Nederland, moet hij een gevolmachtigde aanstellen die zijn woonplaats heeft in Nederland, die zal
worden bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 4 – Financiële voorwaarden
4.1. Vergoeding
Als vergoeding voor de diensten die SECUREX verstrekt, zal de afnemer de in de bijzondere
voorwaarden overeengekomen vergoedingen betalen aan SECUREX. De vergoedingen worden voor elke afnemer vastgesteld op het moment van ondertekening van de
Overeenkomst. Behoudens afwijkingen voorzien in de bijzondere voorwaarden, worden de vergoedingen vastgesteld
per salarisberekening en per maand, forfaitair volgens de parameters die worden beschreven in de
bijzondere voorwaarden. De vergoedingen worden vermeld zonder BTW. SECUREX behoudt zich het
recht voor ze jaarlijks aan te passen volgens de in de bijzondere voorwaarden beschreven
parameters.De vergoedingen zijn gekoppeld aan het Consumentenprijsindex (CPI) zoals vastgesteld door het
CBS (basisindex = 2004), waarbij een wijziging van deze index met 2 punten leidt tot een
overeenstemmende wijziging van de overeengekomen vergoedingen. Het bedrag dat zo wordt
verkregen voor het volgende jaar wordt, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden,
verhoogd met een maximumbedrag van 3%. SECUREX behoudt zich het recht voor om, behoudens
andersluidende verplichtende bepalingen, op elk moment de bovenvermelde vergoedingen aan te
passen in het geval van hogere kosten als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, met inbegrip
van de collectieve arbeidsovereenkomsten, inzake sociale en fiscale verplichtingen.

4.2. – Supplementen
Alle prestaties van bijkomende diensten die door de afnemer worden gevraagd en die niet zijn
inbegrepen in de contractuele diensten die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden, kunnen
aanleiding geven tot aanvullende kosten c.q. supplementen. Deze bijkomende diensten omvatten de
optionele diensten die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden en de bijkomende diensten
die door SECUREX worden voorgesteld. De hoogte van de aanvullende kosten c.q. supplementen
kan worden aangevraagd bij SECUREX.

4.3. – Betaling
De bedragen die de afnemer verschuldigd is, met inbegrip van de vergoedingen en kosten, worden
betaald aan SECUREX, binnen de op het betalingsbericht vermelde termijn.
In het geval van een betaling als gevolg van een domiciliekeuze bij SECUREX wordt de bankrekening
van de afnemer gedebiteerd binnen een termijn van drie (3) dagen na de datum van verzending van
het overeenkomstige betalingsbericht. In alle gevallen moeten de bedragen die de afnemer
verschuldigd is aan de organisaties die worden bedoeld onder artikel 3.1 gestort worden op girale
wijze. Elke betwisting die betrekking heeft op een betalingsbericht moet met redenen worden omkleed en
gericht tot SECUREX binnen vijftien (15) kalenderdagen na de datum van het betalingsbericht, per
aangetekend schrijven. Elke niet-betaling of vertraging in de betaling van de vergoedingen zal leiden tot aanmaningen en
ingebrekestellingen, waarvan de kosten volledig zullen worden vergoed door de afnemer.
Bovendien kan SECUREX, zonder afbreuk aan artikel 7.3, in het geval van niet-betaling van de
vergoedingen binnen 15 dagen na de verzending van de tweede betalingsherinnering alle of een deel
van zijn prestaties opschorten.Bij de eerste betalingsherinnering vanwege SECUREX zal het hoofdbedrag worden verhoogd met de
wettelijke handelsrente ex 6:119a BW die worden berekend vanaf hun vervaldatum, alsook met een
forfaitaire schadevergoeding van tien (10)% van het hoofdbedrag of € 100, al naargelang het hoogste
bedrag.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1. Afnemer is als enige aansprakelijk tegenover de private en publieke organisaties, werknemers en
alle derden uit hoofde van de verplichtingen die SECUREX heeft vervuld als gevolmachtigde in het
kader van deze overeenkomst. De door SECUREX verstrekte diensten ontheffen de afnemer op geen
enkele manier van zijn verantwoordelijkheid als werkgever. De afnemer garandeert de juistheid van de
informatie en de gegevens die aan SECUREX worden meegedeeld. In het geval de afnemer zou
vaststellen dat er fouten zitten in de informatie en de gegevens die op hem betrekking hebben en die
werden meegedeeld aan SECUREX, dient hij dit zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de vijf (5) dagen
na de datum waarop de afnemer kennis heeft genomen of kennis zou moeten hebben genomen van
de onjuiste informatie of gegevens, schriftelijk mee te delen aan SECUREX. In alle gevallen kan
SECUREX niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zoals met name verhogingen en/of
interesten, die voortvloeit uit de onjuistheid of het niet verstrekken van informatie die nodig of nuttig is
voor de door SECUREX verstrekte diensten.

5.2. SECUREX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zoals met name verhogingen en/of
interesten, die voortvloeien uit de niet-uitvoering van de verplichtingen van de afnemer die
worden beschreven in de Overeenkomst, waaronder elke laattijdige uitvoering of niet-uitvoering van
zijn financiële verplichtingen ten aanzien van de private of publieke organisaties. SECUREX kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de niet-uitvoering of de laattijdige uitvoering van
zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering of laattijdige uitvoering voortvloeit uit een aanvraag tot
wijziging van de diensten, een vraag om bijkomende dienstverlening, omstandigheden buiten zijn wil.
Wanneer SECUREX informatie, adviezen of raadgevingen verstrekt aan de afnemer, stelt SECUREX
zich in geen geval in de plaats van de afnemer, die de enige beslissingnemer is en als enige
aansprakelijk is voor het gevolg dat eraan wordt gegeven. Bovendien kan SECUREX niet
aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door de afnemer van de informatie die door SECUREX
wordt doorgegeven of voor de niet uitvoering of de slechte uitvoering door de afnemer van de
informatie, aanbevelingen, adviezen of raadgevingen van SECUREX of waarvoor SECUREX
voorbehoud zou hebben uitgesproken. In dit opzicht zijn de adviezen en raadgevingen van SECUREX
basisadviezen of algemene raadgevingen (zoals met name de mondelinge adviezen, de adviezen in
de vorm van “FAQ’s” of standaarddocumenten), met uitzondering van uitdrukkelijke en schriftelijke
verzoeken van de afnemer om een schriftelijk advies of een schriftelijke raadgeving te krijgen, op
maat, een “second opinion”, of een advies dat uitgaat van een gespecialiseerde adviseur binnen de
groep SECUREX (Extended Services, enz.). SECUREX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de afnemer de langs elektronische weg meegedeelde informatie niet heeft
geraadpleegd, met inbegrip van de informatie die op de internetsite van SECUREX werd
gepubliceerd. SECUREX wijst eveneens elke aansprakelijkheid af over de gevolgen van de
beslissingen die de afnemer neemt zonder SECUREX hiervan op de hoogte te stellen. De
aansprakelijkheid van SECUREX met betrekking tot de Software die ter beschikking wordt gesteld van
de afnemer wordt, zonder afbreuk aan de bepalingen van dit artikel, beschreven in artikel 6.

5.3. In het geval de afnemer schade zou lijden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een verplichting van SECUREX, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de
nakoming van een overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring of uit enige andere hoofde,
ongeacht de betrokken diensten, is de aansprakelijkheid van SECUREX in alle gevallen beperkt tot de
directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de kosten die de afnemer heeft
gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen
en daarmee samenhangende voorzieningen doordat SECUREX op een voor haar bindende datum
niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde
prestatie; b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; c) redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel. Met uitzondering van
schade door dood of lichamelijke letsel is de totale aansprakelijkheid van SECUREX beperkt tot het
totale bedrag van de vergoedingen (excl. btw) die de afnemer heeft betaald in de loop van de laatste
twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit.

5.4 De aansprakelijkheid van SECUREX voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, boetes
of naheffingen, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als
gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, schade verband houdende met het gebruik van
door afnemer aan SECUREX voorgeschreven materialen of programmatuur van derden en schade
verband houdende met de inschakeling van door afnemer aan SECUREX voorgeschreven
toeleveranciers is uitgesloten. SECUREX kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden
voor schade welke voortvloeit uit onzorgvuldig gebruik van de dienst, zoals het niet correct toepassen
van functiescheiding, onjuist beheer van wachtwoorden of oneigenlijk gebruik. Eveneens is uitgesloten
de aansprakelijkheid van SECUREX wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of
documenten.

5.5 De aansprakelijkheid van SECUREX wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer SECUREX onverwijld schriftelijk in gebreke stelt,
waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en SECUREX ook
na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. 5.6 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SECUREX vervalt door het enkele verloop van
vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 6 – Software
6.1. SECUREX kan geïnformatiseerde software ter beschikking stellen van de afnemer, in
voorkomend geval onder verschillende namen en in verschillende versies die kunnen veranderen in
de loop der tijd, met inbegrip van de internetsite(s) van SECUREX, hun inhoud en hun
gebruiksvoorwaarden, die online beschikbaar zijn (hierna, “de Software”). De Software kan de
afnemer onder andere in staat stellen om de identificatiegegevens van zijn werknemers te beheren en
gegevens door te geven aan SECUREX in het kader van de Overeenkomst, en kan naargelang van
de versies en/of opties bijkomende functionaliteiten en modules aanbieden voor het beheer van het
personeel van de afnemer. De terbeschikkingstelling van de Software kan, naargelang van de gekozen versies en opties,
inbegrepen zijn in de vergoedingen of het voorwerp zijn van supplementen.
De gebruiksvoorwaarden voor de Software die door SECUREX aan de afnemer worden meegedeeld
en/of tot zijn beschikking worden gesteld door elektronische middelen, en die kunnen wijzigen in de
loop der tijd, maken deel uit van de Overeenkomst. Door de Software te gebruiken die ter beschikking
wordt gesteld door SECUREX, verbindt de afnemer zich zonder voorbehoud tot naleving van de
gebruiksvoorwaarden ervan.

6.2. De intellectuele eigendomsrechten op de Software behoren toe aan SECUREX of aan diens
leveranciers of partners. De Software wordt, behoudens uitdrukkelijke afwijking, van op afstand ter
beschikking gesteld van de afnemer door een elektronisch communicatienetwerk, zodat hij niet op de
computers van de afnemer hoeft te worden geïnstalleerd. Dit brengt mee dat elke reproductie,
wijziging, aanpassing of decompilatie van de Software in zijn geheel of van een deel ervan verboden
is, net als alle mededelingen over of voorstellingen van de software aan derden.

6.3. SECUREX is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken in de infrastructuur (zoals apparatuur,
(hulp)programma’s, …) die de afnemer bezit, waardoor de Software niet naar behoren zou werken.
Bovendien is SECUREX niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten,
storingen of niet-beschikbaarheid van de Software.
In ieder geval is de aansprakelijkheid van SECUREX voor schade die rechtstreeks of op enige andere
wijze het gevolg is van het gebruik of een gebrek van de Software of een fout van de leverancier van
de Software, beperkt tot de schadevergoeding die SECUREX zelf kan verhalen op de leverancier van
de Software of op een derde, die de leverancier van de Software zou hebben overeengekomen met
SECUREX.

6.4. De afnemer verbindt zich ertoe de veiligheid van de toegangsmiddelen tot de door SECUREX
verstrekte Software te bewaren (zoals login, wachtwoord, enz.), en ze in geen geval mee te delen aanderden. De afnemer is als enige verantwoordelijk voor het beheer van de toegang tot de Software door zijn personeel of personen onder zijn verantwoordelijkheid. Het aantal gebruikers dat tegelijk
toegang heeft tot de Software kan worden beperkt door SECUREX. SECUREX draagt geen enkele
aansprakelijkheid in het geval van gebruik van de Software door derden die de toegangsmiddelen van
de afnemer gebruiken.
6.5. De afnemer dient zich te houden aan de instructies, richtlijnen en aanbevelingen die door
SECUREX worden meegedeeld over het gebruik van de Software. SECUREX is in geen geval
aansprakelijk voor de schade die de afnemer of derden ondergaan door een gebruik van de Software
dat niet in overeenstemming is met de instructies van SECUREX. De afnemer vergoedt SECUREX
voor alle schade veroorzaakt door een gebruik van de Software dat niet conform is met de instructies
van SECUREX, en met name voor alle bijkomende prestaties van SECUREX die nodig zijn om de
gevolgen van dit niet-conforme gebruik te herstellen.
6.6. SECUREX gebruikt redelijke middelen en spant zich ervoor in om de gegevens naar beste
kunnen te bewaren die door de afnemer met behulp van de Software werden meegedeeld of die door
de afnemer in de Software werden opgeslagen, en om de betrouwbaarheid, de volledigheid, de
veiligheid en de nauwkeurigheid van de Software met inachtneming van het vorengaande te
waarborgen. SECUREX biedt geen garanties over de Software en verbindt zich op geen enkele
manier met betrekking tot de beschikbaarheid, de conformiteit met een specifiek gebruik of met de
specifieke verwachtingen van de afnemer, en de dienstenniveaus van de Software. SECUREX kan in
geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade aan de afnemer of aan derden die
verband houdt met het gebruik van de Software. In alle gevallen, ook in het geval van een zware fout
van SECUREX, is de aansprakelijkheidsgrens zoals bepaald in artikel 5 van toepassing.
6.7. Het recht van de afnemer om de Software te gebruiken, verstrijkt van rechtswege op de vervaldag
of bij eerdere beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de redenen hiervoor. SECUREX behoudt
zich het recht voor de toegang van de afnemer tot de Software in zijn geheel of tot een deel ervan op
te schorten indien SECUREX ernstige redenen heeft om te denken dat de afnemer zich niet houdt aan
de voorwaarden die zijn vastgesteld in de onderhavige Overeenkomst.

Artikel 7 – Duur en einde van de Overeenkomst
7.1. De onderhavige Overeenkomst wordt van kracht op de datum die is voorzien in de bijzondere
voorwaarden en wordt gesloten voor een onbepaalde periode, met een minimumduur van één
kalenderjaar, verlengd met de periode tussen de ondertekening van de Overeenkomst en de
eerstvolgende eerste januari, behalve indien anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.
7.2. Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen mits inachtneming van een voorafgaande
kennisgeving van drie (3) maanden die per aangetekend schrijven wordt betekend, met dien verstande dat de beëindiging pas ingaat na het verstrijken van de minimumduur of, na deze termijn, bij het verstrijken van het kalenderjaar, volgend op het einde van de opzegtermijn.

7.3. In het geval de afnemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, of een deel
ervan, niet zou naleven, en met name wanneer de afnemer verzuimt de nodige informatie of
documenten te verstrekken binnen de vereiste termijnen of zich niet houdt aan alle of een deel van
zijn financiële verplichtingen die worden bedoeld onder artikel 4, zal SECUREX bevoegd zijn om, na
verzending van een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven binnen een termijn van vijftien
(15) kalenderdagen, de Overeenkomst te beëindigen na het verstrijken van het lopende kwartaal.

7.4. In het geval van een vereffening, ontbinding, insolvabiliteit of stopzetting van de activiteiten van
een van de partijen, kan de andere partij de Overeenkomst als beëindigd beschouwen, van
rechtswege en zonder formaliteiten, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling.

7.5. De afnemer zal SECUREX van rechtswege een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn
voor een bedrag dat gelijk is aan drie (3) maanden vergoedingen, zoals bedoeld in artikel 4.1,
onverminderd het recht van SECUREX om haar werkelijke schade met een hoger bedrag te verhalen,
in een van de volgende gevallen:
– de afnemer beëindigt de overeenkomst zonder de bepalingen van artikelen 7.1 en 7.2 na te
leven;
– de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 7.3 ;
– de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 7.4 wegens een oorzaak
die redelijkerwijs in de risicosfeer van de afnemer ligt.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
8.1. De afnemer, die te allen tijde verantwoordelijk is voor de verwerking, ziet toe op de juistheid en de
relevantie van de persoonsgegevens die hij doorgeeft aan SECUREX, alsook op hun conformiteit met
de geldende wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid van SECUREX is beperkt tot de toepassing
van de hierna vermelde regels, die aangemerkt dienen te worden als de ter zake geldende
bewerkersovereenkomst:
SECUREX ziet erop toe dat, voor de personen die handelen onder haar gezag, de toegang tot de
gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt zijn tot wat deze personen nodig hebben om hun
functie uit te oefenen, of tot wat nodig is voor de uitvoer van de dienst.

8.2. SECUREX ziet erop toe dat de personen die handelen onder zijn gezag op de hoogte zijn van de
bepalingen van de de toepasselijke privacywet- en regelgeving.8.3. SECUREX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen
ontstaan, indien een derde of de leverancier van de Software, de persoonsgegevens en de
vertrouwelijke informatie die de afnemer heeft meegedeeld in de Software, openbaar zou maken.

8.4. SECUREX ziet erop toe dat deze personen die toegang hebben tot persoonsgegevens deze
slechts kunnen verkrijgen en verwerken op instructie van de afnemer, zulks op een behoorlijke en
zorgvuldige wijze in lijn met de toepasselijke privacywet- en regelgeving, behoudens wettelijke
verplichtingen.

8.5. Om de veiligheid van deze persoonsgegevens te garanderen, neemt SECUREX de technische en
organisatorische maatregelen die vereist zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen
toevallige of niet toegelaten vernietiging, tegen toevallig verlies en tegen wijziging, toegang en elke
andere verwerking van de persoonsgegevens die niet toegelaten is. Door het nemen van deze
maatregelen streeft SECUREX er naar een doeltreffend beschermingsniveau te bieden, gelet op
enerzijds de stand van de techniek in deze materie en de kosten waartoe de toepassing van deze
maatregelen aanleiding geeft en, anderzijds, de aard van de te beschermen gegevens en van de
mogelijke risico’s.

8.6. De afnemer machtigt SECUREX uitdrukkelijk om alle persoonsgegevens die nodig en nuttig zijn
voor de uitvoering van deze overeenkomst of van de afzonderlijke overeenkomsten die worden
gesloten tussen de afnemern en andere juridische entiteiten door te geven aan deze juridische
entiteiten die de economische entiteit vormen van de Groep SECUREX, zoals bedoeld in artikel 2:24b
BW. De afnemer (en, in voorkomend geval, de betrokkene) kan op elk moment vragen om de
persoonsgegevens die hij heeft doorgegeven aan SECUREX te raadplegen, te corrigeren of te
verwijderen, via een eenvoudige brief of een e-mail gericht aan zijn beheerder. De afnemer machtigt
SECUREX en de andere entiteiten van de economische entiteit van de Groep SECUREX om de aan
SECUREX doorgegeven persoonsgegevens te gebruiken, nadat deze gegevens anoniem zijn
gemaakt, voor statistieken over de werking van hun diensten.

8.7. De afnemer garandeert dat zijn gegevens die worden verwerkt door SECUREX onherroepelijk
geacht worden overeen te komen met de door de afnemer verstrekte gegevens, behalve in het geval
van een andersluidend advies dat schriftelijk wordt meegedeeld binnen de vijf (5) dagen na de
verwerking door SECUREX.

Artikel 9 – Diversen
9.1. Elke wijziging aan de Overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd in een afzonderlijke bijlage.

9.2. Geen enkele partij is bevoegd om zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de andere partij
alle of een deel van de rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen.9.3. Elke gebeurtenis die zich voordoet, zoals met name elektriciteitsstoringen, computerstoringen,
onderbrekingen van bestellingen, transporten of leveringen, stakingen, lock-outs, aanslagen, slechte
weersomstandigheden en, meer in het algemeen, elk evenredig natuurverschijnsel dat de partijen
treft, dat de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt, schort de
uitvoering van hun respectieve verplichtingen op. De partij die zich beroept op een dergelijke
gebeurtenis dient de andere partij hiervan zo snel mogelijk het bewijs te leveren. De uitvoering van
deze verplichtingen zal worden opgeschort tot de kennisgeving van het einde van de gebeurtenis, met
dien verstande dat geen enkele partij een schadevergoeding kan eisen van de andere partij. De
partijen stellen alles in het werk om de veroorzaakte moeilijkheden en/of schade te verminderen.
Indien de overmacht meer dan zestig (60) opeenvolgende dagen aanhoudt, moeten de partijen alles
in het werk stellen om de onderhandelingen over de verdere uitvoering van de Overeenkomst opnieuw
te voeren. Indien geen akkoord wordt bereikt, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst te
beëindigen door een kennisgeving te versturen naar de andere partij.

9.4. De nietigheid of de ontoepasbaarheid van een van de bepalingen van de Overeenkomst heeft
geen gevolgen voor de nietigheid of de toepasbaarheid van de andere bepalingen. In voorkomend
geval verbinden de partijen zich ertoe de nietige of ontoepasbare bepaling te vervangen door een
geldige bepaling die vanuit economisch oogpunt zo dicht mogelijk bij de nietige of ontoepasbare
bepaling staat.

9.5. De onderhavige algemene voorwaarden vormen samen met de bijzondere voorwaarden van de
Overeenkomst, met inbegrip van de eventuele bijlagen, de hele overeenkomst tussen de partijen over
het voorwerp dat erin wordt beschreven. Deze overeenkomst vervangt elke eerdere, al dan niet
schriftelijke, overeenkomst over het onderwerp van de onderhavige overeenkomst.

9.6. Afwijkingen of het niet-uitoefenen van een bepaling van de onderhavige algemene of bijzondere
voorwaarden kunnen niet worden beschouwd als het afstand doen van een recht ten aanzien van
deze bepaling of enige andere bepalingen van deze algemene of bijzondere voorwaarden, die
volledig van toepassing blijven.

9.7. In het geval van een wijziging van deze algemene voorwaarden zal de nieuwe versie van deze
algemene voorwaarden worden meegedeeld aan de afnemer met behulp van een hiervoor geschikte
gegevensdrager, bijvoorbeeld langs elektronische weg, en zal deze nieuwe versie de voorgaande
versie vervangen, tenzij de partijen hierover iets anders overeenkomen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegdheid
10.1. De onderhavige Overeenkomst wordt uitsluitend geregeld door het Nederlands recht, met
uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

10.2. Elk geschil betreffende de onderhavige overeenkomst, met inbegrip van in ieder geval de
onderhandeling, de interpretatie, de uitvoering en de
beëindiging ervan valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.