Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden van SECUREX NEDERLAND B.V. (Besloten Vennootschap), hierna ‘SECUREX’ genoemd, zijn van toepassing op de diensten die SECUREX verleent aan de afnemer in het kader van overeenkomsten die zijn aangegaan tussen de afnemer en SECUREX.

1.2 Behoudens andersluidende bepalingen die uitdrukkelijk zijn aanvaard door SECUREX, zijn eventuele door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing. Behoudens andersluidende bepalingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle toekomstige bijlagen en andere stukken die deel uit (gaan) maken van de overeenkomst. De onderhavige algemene voorwaarden vormen samen de bijzondere voorwaarden van elke overeenkomst die de partijen bindt, de Overeenkomst genoemd. De afnemer erkent kennis te hebben genomen van deze algemene en bijzondere voorwaarden aanvaardt ze in hun geheel.

Artikel 2 – Verplichtingen van de partijen

2.1 SECUREX spant zich ten aanzien van de afnemer ervoor in om de diensten die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden (basisdiensten en, in voorkomend geval, optionele diensten) volgens het type van overeenkomst dat met de afnemer is aangegaan naar beste kunnen te verlenen. 

Met betrekking tot deze diensten verbindt SECUREX zich ertoe, ten aanzien van de afnemer, in zijn naam en voor zijn rekening bij de Belastingdienst, en in voorkomend geval bij het UWV, de administratieve en financiële verrichtingen en formaliteiten uit te voeren met betrekking tot de sociale en fiscale vragen die voortvloeien uit de tewerkstelling van personeel. In deze context handelt SECUREX als gevolmachtigde van de afnemer, aan wie hij bijstand en de nodige informatie geeft. De afnemer aanvaardt dat SECUREX hem de nodige informatie meedeelt langs elektronische weg, met name via zijn internetsite. In de andere gevallen handelt SECUREX als dienstverlenend bedrijf dat verbonden is door een overeenkomst van opdracht.

SECUREX verbindt zich ertoe de contractuele diensten te verstrekken in naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, van de onderhavige algemene voorwaarden, en rekening houdend met de door de afnemer verstrekte informatie en, in voorkomend geval, zijn instructies.

2.2 De afnemer verbindt zich ertoe zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst na te komen en in het bijzonder zijn financiële verplichtingen die worden bedoeld in artikel 4. De afnemer verbindt zich ertoe SECUREX binnen de opgelegde termijnen alle informatie te bezorgen die nodig of nuttig is voor de uitvoering van haar verplichtingen, met behulp van een elektronische gegevensdrager die ter beschikking wordt gesteld van de afnemer of elke andere gegevensdrager die wordt aanvaard door SECUREX. Het gebruik van niet-elektronische gegevensdragers voor communicatie kan bijkomende kosten meebrengen die ten laste van de afnemer zullen worden gebracht.

Artikel 3 – Volmachten

3.1 De afnemer geeft SECUREX volmacht om de formaliteiten die worden bedoeld onder artikel 2.1 ten aanzien van de Belastingdienst, en in voorkomend geval het UWV, te vervullen.

3.2 De afnemer machtigt SECUREX om, ten behoeve van de afnemer, zijn boekhouder, accountant of revisor alle boekhoudkundige, financiële of fiscale gegevens en informatie te bezorgen. Indien nodig geeft de afnemer een bijzonder volmacht aan SECUREX om hem te vertegenwoordigen en/of de overdracht van informatie of gegevens aan derden te garanderen (werknemers van de afnemer, private of publieke organisaties, …)

3.3 In het geval de afnemer een in het buitenland gevestigde onderneming is met personeel in Nederland, moet hij een gevolmachtigde aanstellen die zijn woonplaats heeft in Nederland, die zal worden bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 4 – Financiële voorwaarden

4.1 Vergoedingen

Als vergoeding voor de diensten die SECUREX verstrekt, zal de afnemer de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen vergoedingen betalen aan SECUREX. De vergoedingen worden voor elke afnemer vastgesteld op het moment van ondertekening van de Overeenkomst. Behoudens afwijkingen voorzien in de bijzondere voorwaarden, worden de vergoedingen vastgesteld per salarisberekening en per maand, forfaitair volgens de parameters die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden. De vergoedingen worden vermeld zonder BTW. SECUREX behoudt zich het recht om ze jaarlijks aan te passen volgens de in de bijzondere voorwaarden beschreven parameters. De vergoedingen zijn gekoppeld aan het Consumentenprijsindex (CPI) zoals vastgesteld door het CBS (basisindex = 2004), waarbij een wijziging van deze index met 2 punten leidt tot een overeenstemmende wijziging van de overeengekomen vergoedingen. Het bedrag dat zo wordt verkregen voor het volgende jaar wordt, tenzij anders bepaalt in de bijzondere voorwaarden, verhoogd met een maximumbedrag van 3%. SECUREX behoudt zich het recht voor om, behoudens andersluidende verplichtende bepalingen, op elk moment de bovenvermelde vergoedingen aan te passen in het geval van hogere kosten als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, met inbegrip van de collectieve arbeidsovereenkomsten, inzake sociale en fiscale verplichtingen.

4.2 Supplementen

Alle prestaties van bijkomende diensten die door de afnemer worden gevraagd en die niet zijn inbegrepen in de contractuele diensten die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden, kunnen aanleiding geven tot aanvullende kosten c.q. supplementen. Deze bijkomende diensten omvatten de optionele diensten die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden en de bijkomende diensten die door SECUREX worden voorgesteld. De hoogte van de aanvullende kosten c.q. supplementen kan worden aangevraagd bij SECUREX.

4.3 Betaling

De bedragen die de afnemer verschuldigd is, met inbegrip van de vergoedingen en kosten, worden betaald aan SECUREX, binnen de op het betalingsbericht vermelde termijn. 

In het geval van een betaling als gevolg van een domiciliekeuze bij SECUREX wordt de bankrekening van de afnemer gedebiteerd binnen een termijn van drie (3) dagen na de datum van verzending van het overeenkomstige betalingsbericht. In alle gevallen moeten de bedragen die de afnemer verschuldigd is aan de organisaties die worden die worden bedoeld onder artikel 3.1 gestort worden op girale wijze. Elke betwisting die betrekking heeft op een betalingsbericht moet met redenen worden omkleed en gericht tot SECUREX binnen vijftien (15) kalenderdagen na de datum van het betalingsbericht, per aangetekend schrijven. Elke niet-betaling of vertraging in de betaling van de vergoedingen zal leiden tot aanmaningen en ingebrekestellingen, waarvan de kosten volledig zullen worden vergoed door de afnemer. Bovendien kan SECUREX, zonder afbreuk aan artikel 7.3, in het geval van niet-betaling van de vergoedingen binnen 15 dagen na de verzending van de tweede betalingsherinnering alle of een deel van zijn prestaties opschorten. Bij de eerste betalingsherinnering vanwege SECUREX zal het hoofdbedrag worden verhoogd met de wettelijke handelsrente ex 6:119a BW die worden berekend vanaf hun vervaldatum, alsook met een forfaitaire schadevergoeding van tien (10)% van het hoofdbedrag of €100, al naargelang het hoogste bedrag. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Afnemer is als enige aansprakelijk tegenover de private en publieke organisaties, werknemers en alle derden uit hoofde van de verplichtingen die SECUREX heeft vervuld als gevolmachtigde in het kader van deze overeenkomst. De door SECUREX verstrekte diensten ontheffen de afnemer op geen enkele manier van zijn verantwoordelijkheid als werkgever. De afnemer garandeert de juistheid van de informatie en de gegevens die aan SECUREX worden meegedeeld. In het geval de afnemer zou vaststellen dat er fouten zitten in de informatie en de gegevens dei op hem betrekking hebben en die werden meegedeeld aan SECUREX, dient hij dit zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de vijf (5) dagen na de datum waarop de afnemer kennis heeft genomen om kennis zou moeten hebben genomen van de onjuiste informatie of gegevens, schriftelijk mee te delen aan SECUREX. In alle gevallen kan SECUREX niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zoals met name verhogingen en/of interesten, die voortvloeit uit de onjuistheid of het niet verstrekken van informatie die nodig of nuttig is voor de door SECUREX verstrekte diensten.

5.2 SECUREX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zoals met name verhogingen en/of interesten, die voortvloeien uit de niet-uitvoering van de verplichtingen van de afnemer die worden beschreven in de Overeenkomst, waaronder elke laattijdige uitvoering of niet-uitvoering van zijn financiële verplichtingen ten aanzien van de private of publieke organisaties. SECUREX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de niet-uitvoering of laattijdige uitvoering voortvloeit uit een aanvraag tot wijziging van de diensten, een vraag om bijkomende dienstverlening, omstandigheden buiten zijn wil. Wanneer SECUREX informatie, adviezen of raadgevingen verstrekt aan de afnemer, stelt SECUREX zich in geen geval in de plaats van de afnemer, die de enige beslissing nemer is en als enige aansprakelijk is voor het gevolg dat eraan wordt gegeven. Bovendien kan SECUREX niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door de afnemer van de informatie die door SECUREX wordt doorgegeven of voor de niet uitvoering of de slechte uitvoering door de afnemer van de informatie, aanbevelingen, adviezen of raadgevingen van SECUREX of waarvoor SECUREX voorbehoud zou hebben uitgesproken. In dit opzicht zijn de adviezen en raadgevingen van SECUREX basisadviezen of algemene raadgevingen (zoals met name de mondelinge adviezen, de adviezen in de vorm van ‘FAQ’s’ of standaarddocumenten), met uitzondering van uitdrukkelijke en schriftelijke verzoeken van de afnemer om een schriftelijk advies of een schriftelijke raadgeving te krijgen, op maat, een ‘second opinion’, of een advies dat uitgaat van een gespecialiseerde adviseur binnen de groep SECUREX (Extended Service, enz.). SECUREX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de afnemer de langs elektronische weg meegedeelde informatie niet heeft geraadpleegd, met inbegrip van de informatie die op de internetsite van SECUREX werd gepubliceerd. SECUREX wijst eveneens elke aansprakelijkheid af over de gevolgen van de beslissingen die de afnemer neemt zonder SECUREX hiervan op de hoogte te stellen. De aansprakelijkheid van SECUREX met betrekking tot de software die ter beschikking wordt gesteld van de afnemer wordt, zonder afbreuk aan de bepalingen van dit artikel, beschreven in artikel 6. 

5.3 In het geval de afnemer schade zou lijden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting van SECUREX, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring of uit enig e andere hoofde, ongeacht de betrokken diensten, is de aansprakelijkheid van SECUREX in alle gevallen beperkt tot de direct schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de kosten die de afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat SECUREX op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde presentatie; b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel. Met uitzondering van schade door dood of lichamelijk letsel is de totale aansprakelijkheid van SECUREX beperkt tot het totale bedrag van e vergoedingen (excl. Btw) die de afnemer heeft betaald in de loop van de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit.

5.4 De aansprakelijkheid van SECUREX voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, boetes of naheffingen, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door afnemer aan SECUREX voorgeschreven materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door afnemer aan SECUREX voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. SECUREX kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade welke voortvloeit uit onzorgvuldig gebruik van de dienst, zoals het niet correct toepassen van functiescheiding, onjuist beheer van wachtwoorden of oneigenlijk gebruik. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van SECUREX wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

5.5 De aansprakelijkheid van SECUREX wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer SECUREX onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en SECUREX ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

5.6 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SECUREX vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 6 – Software

6.1 SECUREX kan geïnformatiseerde software ter beschikking stellen van de afnemer, in voorkomend geval onder verschillende namen en in verschillende versies die kunnen veranderen in de loop der tijd, met inbegrip van de internetsite(s) van SECUREX, hun inhoud en hun gebruiksvoorwaarden, die online beschikbaar zijn (hierna, ‘de Software’). De Software kan de afnemer onder andere in staat stellen om de identificatiegegevens van zijn werknemers te beheren en gegevens door te geven aan SECUREX in het kader van de Overeenkomst, en kan naargelang van de versies en/of opties bijkomende functionaliteiten en modules aanbieden voor het beheer van het personeel van de afnemer. De terbeschikkingstelling van de Software kan, naargelang van de gekozen versies en opties, inbegrepen zijn in de vergoedingen of het voorwerp zijn van supplementen.

De gebruiksvoorwaarden voor de Software die door SECUREX aan de afnemer worden meegedeeld en/of tot zijn beschikking worden gesteld door elektronische middelen, en die kunnen wijzigen in de loop der tijd, maken deel uit van de Overeenkomst. Door de Software te gebruiken die ter beschikking wordt gesteld door SECUREX, verbindt de afnemer zich zonder voorbehoud tot naleving van de gebruiksvoorwaarden ervan.

6.2 De intellectuele eigendomsrechten op de Software behoren toe aan SECUREX of aan diens leveranciers of partners. De Software wordt, behoudens uitdrukkelijke afwijking, van op afstand ter beschikking gesteld van de afnemer oor een elektronisch communicatienetwerk, zodat hij niet op de computers van de afnemer hoeft te worden geïnstalleerd. Dit brengt mee dat elke reproductie, wijziging, aanpassing of decompilatie van de Software in zijn geheel of van een deel ervan verboden is, net als alle mededelingen over of voorstellingen van de software aan derden. 

6.3 SECUREX is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken in de infrastructuur (zoals apparatuur, (hulp)programma’s …) die de afnemer bezig, waardoor de Software niet naar behoren zou werken. Bovendien is SECUREX niet aansprakelijk voor schade of kosten wegen transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van de Software. 

In ieder geval is de aansprakelijkheid van SECUREX voor schade die rechtstreeks of op enige andere wijze het gevolg is van het gebruik of een gebrek van de software of een fout van de leverancier van de Software, beperkt tot de schadevergoding die SECUREX zelf kan verhalen op de leverancier van de Software of op een derde, die de leverancier van de Software zou hebben overeengekomen met SECUREX.

6.4 De afnemer verbindt zich ertoe de veiligheid van de toegangsmiddelen tot de door SECUREX verstrekte Software te bewaren (zoals login, wachtwoord, enz.) en ze in geen geval mee te delen aan derden. De afnemer is als enige verantwoordelijk voor het beheer van de toegang tot de Software door zijn personeel of personen onder zijn verantwoordelijkheid. Het aantal gebruikers dat tegelijk toegang heeft tot de Software kan worden beperkt door SECUREX. SECUREX draagt geen enkele aansprakelijkheid in het geval van gebruik van de software door derden die de toegangsmiddelen van de afnemer gebruiken. 

6.5 De afnemer dient zich te houden aan de instructies, richtlijnen en aanbevelingen die door SECUREX worden meegedeeld over het gebruik van de Software. SECUREX is in geen geval aansprakelijk voor de schade die de afnemer of derden ondergaan door een gebruik van de Software dat niet in overeenstemming is met de instructies van SECUREX. De afnemer vergoedt SECUREX voor alle schade veroorzaakt door een gebruik van de Software dat niet conform is met de instructies van SECUREX, en met name voor alle bijkomende prestaties van SECUREX die nodig zijn om de gevolgen van dit niet-conforme gebruik te herstellen.

6.6 SECUREX gebruikt redelijke middelen en spant zich ervoor in om de gegevens naar beste kunnen te bewaren die door de afnemer met behulp van de Software werden meegedeeld of die door de afnemer in de Software werden opgeslagen, en om de betrouwbaarheid, de volledigheid, de veiligheid en de nauwkeurigheid van de Software met inachtneming van het vorengaande te waarborgen. SECUREX biedt geen garanties over de Software en verbindt zich op geen enkele manier met betrekking tot de beschikbaarheid, de conformiteit met een specifiek gebruik of met de specifieke verwachtingen van de afnemer, en de dienstenniveaus van de Software. SECUREX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade aan de afnemer of aan derden die verband houdt met het gebruik van de Software. In alle gevallen, ook in het geval van een zware fout van SECUREX, is de aansprakelijkheidsgrens zoals bepaald in artikel 5 van toepassing.

6.7 Het recht van de afnemer om de Software te gebruiken, verstrijkt van rechtswege op de vervaldag of bij eerdere beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de redenen hiervoor. SECUREX behoudt zich het recht voor de toegang van de afnemer tot de Software in zijn geheel of tot een deel ervan op te schorten indien SECUREX ernstige redenen heeft om te denken dat de afnemer zich niet houdt aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de onderhavige Overeenkomst. 

Artikel 7 – Duur en einde van de Overeenkomst

7.1 De onderhavige Overeenkomst wordt van kracht op de datum die is voorzien in de bijzondere voorwaarden en wordt gesloten voor een onbepaalde periode, met een minimumduur van één kalenderjaar, verlengd met de periode tussen de ondertekening van de Overeenkomst en de eerstvolgende eerste januari, behalve indien anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.

7.2 Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen mits inachtneming van een voorafgaande kennisgeving van drie (3) maanden die per aangetekend schrijven wordt betekend, met dien verstande dat de beëindiging pas ingaat na het verstrijken van de minimumduur of, na deze termijn, bij het verstrijken van het kalenderjaar, volgend op het einde van de opzegtermijn. Indien na deze drie maanden wordt besloten om het contract te beëindigen voor het komende jaar en/of het lopende jaar, geldt een opzegpremie. Deze opzegpremie bedraagt 50% van de contractwaarde voor het volledig lopende jaar.

7.3 In het geval de afnemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, of een deel ervan, niet zou naleven, en met name wanneer de afnemer verzuimt de nodige informatie of documenten te verstrekken binnen de vereiste termijn of zich niet houdt aan alle of een deel van zijn financiële verplichtingen die worden bedoeld onder artikel 4, zal SECUREX bevoegd zijn om na verzending van een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, de Overeenkomst te beëindigen na het verstrijken van het lopende kwartaal.

7.4 In het geval van een vereffening, ontbinding, insolvabiliteit of stopzetting van de activiteiten van een van de partijen, kan de andere partij de Overeenkomst als beëindigd beschouwen, van rechtswege en zonder formaliteiten, behoudens andersluidende dwingede wetsbepalingen.

7.5 De afnemer zal SECUREX van rechtswege en forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn voor een bedrag dat gelijk is aan drie (3) maanden vergoedingen, zoals bedoeld in artikel 4.1, onverminderd het recht van SECUREX om haar werkelijke schade met een hoger bedrag te verhalen, in een van de volgende gevallen:

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 De afnemer, die te allen tijde verantwoordelijk is voor de verwerking, ziet toe op de juistheid en de relevantie van de persoonsgegevens die hij doorgeeft aan SECUREX, alsook op hun conformiteit met de geldende wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid van SECUREX is beperkt tot de toepassing van de hierna vermelde regels, die aangemerkt dienen te worden als de ter zake geldende bewerkersovereenkomst:

SECUREX ziet erop toe dat, voor de personen die handelen onder haar gezag, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt zijn tot wat deze personen nodig hebben om hun functie uit te oefenen, of tot wat nodig is voor de uitvoer van de dienst.

8.2 SECUREX ziet erop toe dat de personen die handelen onder zijn gezag op de hoogte zijn van de bepalingen van de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

8.3 SECUREX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen ontstaan, indien een derde of de leverancier van de Software, de persoonsgegevens en de vertrouwelijke informatie die de afnemer heeft meegedeeld in de Software, openbaar zou maken.

8.4 SECUREX ziet erop toe dat deze personen die toegang hebben tot persoonsgegevens deze slechts kunnen verkrijgen en verwerken op instructie van de afnemer, zulks op een behoorlijk en zorgvuldige wijze in lijn met de toepasselijke privacywet- en regelgeving, behoudens wettelijke verplichtingen.

8.5 Om de veiligheid van deze persoonsgegevens te garanderen, neemt SECUREX de technische en organisatorische maatregelen die vereist zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of niet toegelaten vernietiging, tegen toevallig verlies en tegen wijziging, toegang en elke andere verwerking van de persoonsgegevens die niet toegelaten is. Door het nemen van deze maatregelen streeft SECUREX er naar een doeltreffend beschermingsniveau te bieden, gelet op enerzijds de stand van de techniek in deze materie en de kosten waartoe de toepassing van deze maatregelen aanleiding geeft en. Anderzijds, de aard van de te beschermen gegevens en van de mogelijke risico’s.

8.6 De afnemer machtigt SECUREX uitdrukkelijk om alle persoonsgegevens die nodig en nuttig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst of van de afzonderlijke overeenkomsten die worden gesloten tussen de afnemer en andere juridische entiteiten door te geven aan deze juridische entiteiten die de economische entiteit vormen van de Groep SECUREX, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW. De afnemer (en, in voorkomend geval, de betrokkene) kan op elk moment vragen om de persoonsgegevens die hij heeft doorgegeven aan SECUREX te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen, via een eenvoudige brief of een e-mail gericht aan zijn beheerder. De afnemer machtigt SECUREX en de andere entiteiten van de economische entiteit van de Groep SECUREX om de aan SECUREX doorgegeven persoonsgegevens te gebruiken, nadat deze gegevens anoniem zijn gemaakt, voor statistieken over de werking van hun diensten. 

8.7 de afnemer garandeert dat zijn gegevens die worden verwerkt door SECUREX onherroepelijk geacht worden overeen te komen met de door de afnemer verstrekte gegevens, behalve in het geval van een andersluidend advies dat schriftelijk wordt meegedeeld binnen de vijf (5) dagen na verwerking door SECUREX.

Artikel 9 – Diversen

9.1 Elke wijziging aan de Overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd in een afzonderlijke bijlage.

9.2 Geen enkele partij is bevoegd om zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de andere partij alle of een deel van de rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen.

9.3 Elke gebeurtenis die zich voordoet, zoals met name elektriciteitsstoringen, computerstoringen, onderbrekingen van bestellingen, transporten of leveringen, stakingen, lock-outs, aanslagen, slechte weersomstandigheden en, meer in het algemeen, elk evenredig natuurverschijnsel dat de partijen treft, dat de uitvoering van hun respectieve verplichting vertraagt of onmogelijk maakt, schort de uitvoering van hun respectieve verplichtingen op. De partij die zich beroept op een dergelijke gebeurtenis dient de andere partij hiervan zo snel mogelijk het bewijs te leveren. De uitvoering van deze verplichtingen zal worden opgeschort tot de kennisgeving van het einde van de gebeurtenis, met dien verstande dat geen enkele partij een schadevergoeding kan eisen van de andere partij. De partijen stellen alles in het werk om de veroorzaakte moeilijkheden en/of schade te verminderen. Indien de overmacht meer dan zestig (60) opeenvolgende dagen aanhoudt, moeten de partijen alles in het werk stellen om de onderhandelingen over de verdere uitvoering van de Overeenkomst opnieuw te voeren. Indien geen akkoord wordt bereikt, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst te beëindigen door een kennisgeving te versturen naar de andere partij.

9.4 De nietigheid of de ontoepasbaarheid van een van de bepalingen van de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de nietigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen. In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe de nietige of ontoepasbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling die vanuit economisch oogpunt zo dichtbij mogelijk bij de nietige of ontoepasbare bepaling staat.

9.5 De onderhavige algemene voorwaarden vormen samen de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst, met inbegrip van de eventuele bijlagen, de hele overeenkomst tussen de partijen over het voorwerp dat erin wordt beschreven. Deze overeenkomst vervangt elke eerdere, al dan niet schriftelijke, overeenkomst over het onderwerp van de onderhavige overeenkomst.

9.6 Afwijkingen of het niet-uitoefenen van een bepaling van de onderhavig algemene of bijzondere voorwaarden kunnen niet worden beschouwd als het afstand doen van een recht ten aanzien van deze bepaling of enige andere bepalingen van deze algemene of bijzondere voorwaarden, die volledig van toepassing blijven. 

9.7 In het geval van een wijziging van deze algemene voorwaarden zal de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden worden meegedeeld aan de afnemer met behulp van een hiervoor geschikte gegevensdrager, bijvoorbeeld langs elektronische weg, en zal deze nieuwe versie de voorgaande versie vervangen, tenzij de partijen hierover iets anders overeenkomen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

10.1 De onderhavige Overeenkomst wordt uitsluitend geregeld door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

10.2 Elk geschil betreffende de onderhavige overeenkomst, met inbegrip van in ieder geval de onderhandeling, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging ervan valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.