Wie zijn we?

De websites en apps worden ter beschikking gesteld door Groep Securex, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in België, te 1040 Brussel, Tervurenlaan 43, BTW BE0419.678.319, RPR Brussel en die bereikbaar is via telefoon op het nr. + 32 2 729 92 11, fax +32 2 705 28 92 en via e-mail op het adres info@securex.be. De locatie in Nederland is gelegen in Wijchen, Gagelvenseweg 24, 6604 BD, BTW 8539.22.111.B01 en is bereikbaar via telefoon op het nr. +31 2 464 37 43 en via e-mail op het adres info@securex.nl.

Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Groep Securex, in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna AVG), naar aanleiding van het gebruik van een app of naar aanleiding van een verzoek om informatie of een bestelling van documenten. Groep Securex verwerkt de persoonsgegevens die u op haar websites en apps meedeelt voor de volgende doeleinden:

Wat betreft de vier eerste doeleinden berust Groep Securex  zich op haar gerechtvaardigd belang om haar websites en apps optimaal te beheren, inzicht te krijgen in de manier waarop haar websites en apps worden gebruikt en op een gepaste en correcte manier te antwoorden op verzoeken van bezoekers van de websites en apps. In de mate dat deze verwerkingen gebeuren aan de hand van cookies, is onze cookie policy van toepassing.

Wat betreft de twee laatste doeleinden verwerkt Groep Securex  uw gegevens alleen met uw toestemming. U heeft het recht uw toestemming op elk ogenblik in te trekken zonder dat hierdoor de rechtmatigheid wordt aangetast van de verwerking uitgevoerd vóór de intrekking van uw toestemming.

Uw rechten

U kunt kennisnemen van de gegevens die Groep Securex verwerkt en ze desgevallend laten verbeteren door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, dat samen met een kopie van de recto van de identiteitskaart via e-mail wordt verstuurd naar het adres privacy@securex.be of via de post naar Groep Securex, Data Protection Officer, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel. U kunt zich bovendien volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de grenzen die worden vastgesteld door de AVG, verzetten tegen de gegevensverwerking of vragen dat die verwerking wordt beperkt. U kunt ook vragen dat uw gegevens worden gewist of overgedragen worden. Meer informatie kan op hetzelfde adres worden verkregen.

U kunt desgevallend een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Groep Securex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist.

Vertrouwelijkheid

Om niet-geautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens die u ons meedeelt zoveel als mogelijk te vermijden, neemt Groep Securex strikte veiligheidsprocedures in acht.

Voor de toegang van bepaalde diensten kan het vereist zijn dat u zich voorafgaandelijk registreert. U verbindt er zich toe om exacte en volledige gegevens door te geven aan Groep Securex, evenals elke wijziging daarvan mee te delen. De toegangsgegevens die u van Groep Securex verkrijgt, zijn strikt persoonlijk en dienen door u geheim te worden gehouden. Indien u vermoedt dat uw toegangsgegevens misbruikt worden, dient u Groep Securex onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Groep Securex kan de nodige maatregelen treffen om een goed beheer van haar websites en haar computersysteem te verzekeren. Hiertoe kan Groep Securex te allen tijde toegang hebben tot alle informatie, mededelingen of andere elementen die op die websites of in dat systeem zijn opgeslagen. Groep Securex kan ook steeds in dat kader uw toegang tijdelijk of permanent blokkeren, onder andere in geval van (vermoeden van) fraude, misbruik of schending van de vertrouwelijkheid van uw toegangsgegevens.

Delen van gegevens

Groep Securex kan uw persoonsgegevens openbaar maken aan een derde op verzoek van elke wettelijk geautoriseerde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking vereist is om de wetten en reglementen na te leven, om de rechten of de goederen van Groep Securex, van de juridische entiteiten van de Groep Securex, of de gebruikers van de websites en apps, te beschermen en/of te verdedigen, of, in bijzondere omstandigheden, om de veiligheid van Groep Securex, de juridische entiteiten van de Groep Securex, haar klanten, en/of de gebruikers van de websites en apps te beschermen.